Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Grzegorz Marchowski

marchowski.jpg

Jest jedn± z trójmiejskich legend poezji ¶piewanej. Uczestnik i laureat wielu przegl±dów i festiwali. Od czasów studenckich zwi±zany z przegl±dem piosenki w Szklarskiej Porêbie, spotkaniami bazunowymi i Yapp±.
¦piewa g³ównie w³asne kompozycje, do wierszy min. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Tadeusza Kubiaka, czy Waldemara Chyliñskiego.

Od dwóch lat zwi±zany jest z warszawska poetk± i autork± wielu popularnych piosenek – Gra¿yn± Orliñsk±. Wspólnie tworz± nowy repertuar, zapraszaj±c przyjació³ na swój „Zielony Ksiê¿yc”. Ich „Konie moje” czy te¿ „Depressjonata terracotica sopotiensis„ – ciesz± siê ju¿ du¿± popularno¶ci±, nie tylko w¶ród publiczno¶ci trójmiejskiej.

Równie¿ ukaza³a siê p³yta „Ko³ysankowo”, na której Grzegorz ¶piewa piosenki dla dzieci do kompozycji w³asnych oraz W. Nahornego, M. Hertla i A. Skorupki. Autorkami tekstów s± min. G. Orliñska, J. Papuziñska i W. Chotomska. Na p³ycie towarzyszy Grzegorzowi m³oda, utalentowana wokalistka warszawska, Magdalena Chory³o.

Piosenki Grzegorza Marchowskiego, nastrojowe ballady o mi³o¶ci, ¿yciu i ¶mierci, czêsto goszcz± w radiowych programach, po¶wiêconych piosence literackiej. Wystarczy wspomnieæ choæby trójkowy „Gitar± i piórem” czy „Salon artystyczny" Radia Gdañsk.