Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Czerwony Tulipan

tulipan.jpgCZERWONY TULIPAN - powsta³ w 1985 roku w OLSZTYNIE .
CZERWONY TULIPAN to piêæ artystycznych indywidualno¶ci :
Stefan Brzozowski - kompozytor i "szef" , zapewnia wysoki poziom
artystyczny zespo³u ;
Ewa Cichocka - artystka z du¿ym temperamentem , posiada rzadki talent
aktorski z du¿ym wyczuciem komizmu ;
Krystyna ¦wi±tecka - zamkniêta w sobie , oszczêdna w ¶rodkach ,
wzruszaj±ca liryzmem , uduchowiona ... ;
Andrzej Czamara - fenomenalny gitarzysta , zatopiony ca³kowicie w swoim
instrumencie , który opanowa³ perfekcyjnie ;
Andrzej Dondalski - gitarzysta basowy z "rockowym rodowodem" .
CZERWONY TULIPAN tworzy i ¶piewa piosenki "uczucia" , czyli poetyckie i
kabaretowe ... zawsze literackie lub jak nazywaj±
je niektórzy "piosenki artystyczne" .
Wspó³pracuje z "Kabaretow± Scen± Trójki" ... to z jednej strony , z
drugiej za¶ ... nale¿y do "Krainy £agodno¶ci" .
Gra koncerty w ca³ej Polsce .
Koncertowa³ w EUROPIE (Rosja, Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Wêgry,
Litwa) , by³ z koncertami w USA i w Kanadzie .
Bra³ udzia³ w wielu programach telewizyjnych i radiowych .
Zwi±zany z OLSZTYNEM
(miejsce zamieszkania) .
Inicjuje koncerty , przegl±dy , festiwale na terenie Warmii i Mazur .
Wyda³ 10 p³yt CD ... oraz DVD , dwup³ytowy album zatytu³owany "OBRAZY i
obrazki" - koncert na zamku w OLSZTYNIE ,
(koncert ten odby³ siê 25 czerwca 2007 roku) ... wydawnictwo nominowane w
2009 roku do nagrody "FRYDERYK 2009"
w kategorii "poezja ¶piewana" .