Friday, 21 July 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Zespó³ "Przystanek na ¿±danie"

przystanek1.jpg
S± w wiêkszo¶ci kumplami z nowohuckiego podwórka, wiêc znaj± siê od ponad 30 lat i lata te to codzienno¶æ uprzyjemniana piosenk±. Ale zespó³ powsta³ 3 lata temu, gdy odwa¿yli siê stworzyæ pierwsz± swoj± melodiê i pierwsze s³owa. Zespó³ to dziewiêæ osób po³±czonych ró¿norakimi wiêzami: braterstwa, mi³o¶ci i przyja¼ni. Maj± 5 braci, 2 ¿ony, siostrê ¿ony i przyjaciela. Zarabiaj± w przedszkolach, bibliotekach i na budowie, nie ¿yj± z muzyki, ale ¿yj± muzyk± i s³owem. Statystycznie ka¿dy z nich ma dziecko, do ramion w³os, pó³ tatua¿u i niez³y g³os. Tajemnic± zanikamy w tajemnicy, tacy z nas muzycy – dodaj±, cokolwiek by to mia³o znaczyæ.

sk³ad:
Beata Augustyn - flet
Karolina Jarosz - skrzypce
Barbara Tylek - ¶piew
Piotr ¦wiechowski - gitara
Pawe³ ¦wiechowski - gitara
Andrzej ¦wiechowski - bas
Wojtek Sochaczewski - konga
Jarek Szczepañski - cajon
Jacek Szczepañski - gitara,¶piew

przystanek2.jpg