Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Agata Klimczak

agata_klimczak1.jpg
Agata Klimczak to pochodz±ca z Lublina, ¶wietnie zapowiadaj±ca siê m³oda (21 lat) aktorka, obecnie studiuj±ca na trzecim roku Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie kierunek aktorstwo dramatyczne, specjalizacja wokalno-aktorska.
Absolwentka Szko³y Muzycznej im Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Ma w swoim dorobku artystycznym wystêp na Przegl±dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, sukcesy na konkursach po¶wiêconych twórczo¶ci Czes³awa Niemena i Agnieszki Osieckiej oraz dwukrotne Grand Prix na Festiwalu Herbertowskim w Lublinie.

Od dzieciñstwa uczy³a siê gry na fortepianie i ¶piewu (alt/mezzosopran), a równocze¶nie odnosi³a sukcesy sportowe (pi³ka rêczna i no¿na). W czasach licealnych wraz z pianist± Dariuszem Kwiatkowskim za³o¿y³a zespó³ muzyczny KSZTA£TY S£ÓW.

Zwi±za³a siê ze ¶rodowiskiem artystycznym Krakowa, wspó³pracowa³a m.in. z Teatrem STU, dwukrotnie (zosta³a zaproszona do udzia³u w festiwalu "Krakowskie Miniatury Teatralne" w latach 2010 i 2011). Samodzielnie przygotowa³a kilka spektakli teatralno-muzycznych.

agata_klimczak2.jpg