Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ma³gorzata Langner

m.langner1.jpg
Wokalistka z Miko³owa, zafascynowana szeroko rozumian± piosenk± poetyck± i aktorsk± interpretacj± piosenki. Swój wokalny warsztat kszta³ci pod okiem pani Doroty Chmiel.
Niegdy¶ zwi±zana ze Studiem Piosenki „Debiuty” w katowickim Pa³acu M³odzie¿y, od kilku lat wspó³pracuje z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Miko³owie. Laureatka licznych przegl±dów i festiwali, uczestniczka warsztatów wokalnych.

Zdoby³a g³ówn± nagrodê w Konkursie Piosenki Poetyckiej SOWA w Rybniku oraz na Festiwalu Piosenki Estradowej „Kryszta³owy KOS” w £aziskach Górnych. Ponadto jest laureatk± Konkursu Piosenki Poetyckiej „Jastrzêbskie ¦piewania” w Jastrzêbiu Zdroju, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach” w Bytomiu, Bytomskiej Sceny Recytatora, Spotkañ Teatrów Jednego Aktora i Piosenki Aktorskiej T–ART w Katowicach.

¦piewa równie¿ w zespole wokalnym Voccata. Jest to grupa czworga m³odych wokalistów - wokalna improwizacja emocji, interpretacja tekstów poetyckich i prze³o¿enie ich w nowych aran¿acjach na wspó³czesne realia…

...a z wykszta³cenia...mgr in¿. technologii chemicznej U¶miech.

m.langner2.jpg