Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Micha³ £anuszka

 Znakomity gitarzysta, pie¶niarz z wykszta³ceniem aktora, nadzieja polskiej ballady. 

Micha³ £anuszka o sobie:
„jestem cz³owiekiem z dusz± na wynos,
zamkniêtym w cia³o, karmionym straw±..."
...I tyle móg³bym rzec o sobie, reszta w³a¶nie siê tworzy :), choæ mam ¶wiadomo¶æ, ¿e dla wielbicieli „suchych faktów” to troszkê za ma³o, a zatem: urodzilem siê - choæ to, rzecz jasna, najmniej istotne - w ulubionym mie¶cie Witkacego, czyli w Kielcach. I w³a¶ciwie zaraz po tym fakcie trafi³em do najpiêkniejszego zak±tka ¶wiata (pisanie, ¿e chodzi mi o Kraków uwa¿am za zupe³nie zbêdne), gdzie jestem do dzisiaj i tak ju¿ zostanie...
W tak zwanym miêdzyczasie skoñczy³em szacowne V LO, przyjêty zosta³em w poczet studentów krakowskiej PWST, któr± skoñczy³em w 2007 roku w³a¶nie tê uczelniê, nauczywszy siê tu praktycznie wszystkiego co umiem... no, mo¿e prawie wszystkiego :)
Graæ na gitarze uczy³em siê najpierw w PSM I stopnia pod okiem p. Paw³a Poradzisza, a potem w PSM II stopnia w klasie p. W³odzimierza Lernera.
Rok dyplomowy przyniós³ jedn± z najpiêkniejszych chwil w moim ¿yciu. Mia³em niesamowity honor zagraæ jako solista „Concierto d'Aranjuez” z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej w filharmonii krakowskiej.
¦piewaæ i graæ chcia³em odk±d pamiêtam, tote¿ gdy tylko zaczê³o to mieæ jako-takie rêce i nogi zacz±³em je¼dziæ po Polsce, na ró¿nego rodzaju festiwale i przegl±dy, zdobywaj±c to i owo; zawsze jednak wiedzia³em, ¿e najwa¿niejsze tego typu wydarzenie ma miejsce tu, w Krakowie, a zowie siê Studencki Festiwal Piosenki. Na 40. festiwalu w 2004 r. przyznano mi drug± nagrodê i wyró¿nienie dla tak zwanego „wybitnego instrumentalisty”; w fakt ten uwierzy³em dopiero, gdy zobaczy³em nazajutrz swoje zdjêcie w gazecie... reszta, jak ju¿ wspomnia³em, w³a¶nie siê tworzy.  
mlanuszka@poczta.fm 

Micha³ wyst±pi³ na „Ballads of Europe” w 2006 (w koncercie pie¶ni Nohavicy, za¶piewa³ m.in. „Kometê” i „Koszulkê”) oraz w 2007 roku, z w³asnym recitalem dyplomowym „Cz³owuiek z dusza na wynos”, do którego zaprosi³ m.in. tak¿e prof. Annê Polony.