Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Carrantuohill


Grupa CARRANTUOHILL (istnieje od 1987 roku) wykonuje zarówno tradycyjn± muzykê celtyck± rodem z Irlandii i Szkocji, jak i w³asne opracowania aran¿acyjne oparte na "celtyckich korzeniach". Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, bodhran, flety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) poszerzaj±c brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarê basow±. CARRANTUOHILL wielokrotnie go¶ci³ w IRLANDII.
W 1994 roku jako uczestnik warsztatów muzycznych South Sligo Summer School w Sligo, prowadzonych przez "Fox`s Pubie" czy te¿ w "St`Anns Church" w Dublinie. Irlandzkie koncerty Carrantuohill odbywa³y siê równie¿ w Galway oraz w lipcu 2005 roku na jednym z najwiêkszych - festiwalu "Dancing with Lunasa" w malowniczym zamku w Kinnitty. W Irlandii powstawa³y te¿ liczne teledyski zespo³u. najlepszych znawców i wykonawców muzyki irlandzkiej. Pó¼niej kolejno w 1997, 1999 i 2004 roku, koncertuj±c m.in. na jednym z najwiêkszych irlandzkich festiwali, "Cork Folk Festival".
W 1998 roku CARRANTUOHILL koncertowa³ w USA na osobiste zaproszenie Czes³awa Mi³osza tworz±c muzyczn± oprawê Miêdzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Claremont McKenna College w Kalifornii.
Od 2004r. jest go¶ciem festiwalu "Roches de Celtiques" w Rochetaillee we Francji. Popularno¶æ zespo³u w³a¶nie w tym kraju wzros³a do tego stopnia, ¿e powsta³ management zespo³u we Francji. Zespó³ mia³ ju¿ okazjê wyst±piæ na koncertach w Lyonie, Chambles, St.Etienne, St.Victor, Villard de Lans, Caloire. Powsta³a równie¿ strona internetowa widowiska "Touch of Ireland".
W 2007r. zespó³ otrzyma³ najbardziej presti¿ow± nagrodê Polskiego Przemys³u Fonograficznego - FRYDERYKA 2006 w kategorii Album Roku Etno - Folk za p³ytê "SESSION NATURAL IRISH & JAZZ". Równie¿ tego roku zespó³ wyst±pi³ na jednym z najbardziej znanych i najwiêkszych w Europie celtyckich festiwali - Guinness Irish Festiwal w Sion w Szwajcarii. CARRANTUOHILL zrealizowa³ dot±d blisko 2000 koncertów w kraju i za granic±.