Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Apolinary Polek
zharmonijka.jpgPochodz±cy z miasteczek wschodniej Polski, osiad³y w £odzi autor i wykonawca piosenek, poeta, scenarzysta. Twórca kontestuj±cy, wêdruj±cy po ¶wiecie i ci±gle poszukuj±cy nowych ¶rodków wyrazu. Akompaniuje sobie na gitarze i harmonijce. Inspiruje siê Bobem Dylanem, Leonardem Cohenem oraz klasykami amerykañskiego folku, choæ jego twórczo¶æ jest niepowtarzalna, przepe³niona pragnieniem i energi±, by co¶ zmieniæ, co¶ przekazaæ. Laureat wielu konkursów poetyckich i festiwali piosenki poetyckiej (m. in. Gie³da Piosenki w Szklarskiej Porêbie, YAPA, Bazuna, zesz³oroczny finalista OPPA oraz laureat przegl±du Powrót do Korzeni 2009 w Krakowie), od 2003 r. zwi±zany z projektem „W górach jest wszystko co kocham”. Obecnie wspó³pracuje g³ównie z Karolin± Czersk± (gitara basowa) i Mateuszem Trand± (gitara). Jesieni± tego roku uka¿e siê pierwsza oficjalna p³yta Apolinarego.