Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Jaromir Nohavica

Czeskocieszynski pie¶niarz, kompozytor, poeta i t³umacz.
Dzia³alno¶æ artystyczn± rozpocz±³ od pisania tekstów dla innych wykonawców. Dopiero w roku 1982 - namówiony przez przyjació³ - po raz pierwszy wyst±pi³ przed publiczno¶ci±. Od swego debiutu nale¿y do czo³ówki czeskich pie¶niarzy. T³umaczy³ utwory B. Okudzawy, W. Wysockiego, B. Viana, W. M³ynarskiego i in.
Sam pisze i wykonuje swoje utwory, ma ich na swym koncie blisko 200 (wszystkie swoje utwory, zamieszczone w ¶piewniku "Pisne Jaromira Nohavici od A do ®", za¶piewa³ w trakcie legendarnego 9-godzinnego koncertu w Helfstýnie).
Nagra³ 12 p³yt autorskich.
Jaromir Nohavica to dzi¶ jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowo¶ci czeskiej sceny muzycznej. Jego pie¶ni go¶ci³y ju¿ na 1. „Ballads of Europe”, w 2006 roku podczas jednego z koncertów ¶piewali¶my wy³±cznie jego pie¶ni.
Na festiwalu „Ballads of Europe” 2008 wyst±pi ju¿ osobi¶cie. Zaprosi tak¿e do za¶piewania swoich piosenek kilku swoich polskich przyjació³-pie¶niarzy.

Urodzi³ siê w 1953 roku w Ostrawie.
Ma na swoim koncie 12 p³yt, z których Mikymauzoleum zdoby³a kilka nagród w ankietach muzycznych i kandydowa³a do tytu³u "P³yta roku 1993" w Czeskiej Republice. Z³ota p³yta Trzy ¶winki (razem z ksi±¿k± pod tym samym tytu³em) by³a w roku 1994 najpopularniejsz± pozycj± dla dzieci i przez kilkana¶cie miesiêcy mie¶ci³a siê w czo³ówce najlepiej sprzedaj±cych siê p³yt w Czechach. Platynowa p³yta "Divne stoleti", wydana w listopadzie 1996 roku, zdoby³a tytu³ "P³yty roku 1996" w czeskiej ankiecie muzycznej "Gramy" i przez kilkana¶cie tygodni zajmowa³a czo³owe lokaty na listach najlepiej sprzedaj±cych siê p³yt w Czechach. Wydana w 2000 r. refleksyjna i nastrojowa p³yta  "Moje smutne srdce", sprzeda³a siê w nak³adzie 60 tys. egzemplarzy.   
Ci±gle pojawiaj± siê kolejne wznowienia jego p³yt, a piosenki z nich siêgaj± najwy¿szych miejsc list przebojów.
W 2002 roku powsta³ film Petera Zelenki Rok diab³a, fabularyzowany dokument, odwo³uj±cy siê do ¿ycia i twórczo¶ci Jaromira Nohavicy, z nim samym w roli g³ównej. Film otrzyma³ osiem czeskich Lwów na Festiwalu w Pradze, a p³yta ze ¶cie¿k± muzyczn± z tego filmu zrobi³a w Czechach furorê.  Polscy widzowie mieli okazjê obejrzeæ film Rok diab³a na Warszawskim Festiwalu Filmowym.
P³yta „Babilon”  sprzeda³a siê w Czechach w ponad 80-tysiêcznym nak³adzie, a piosenki z tego kr±¿ka zajmowa³y czo³owe miejsca na czeskich listach przebojów. W dniu 21 marca 2004, w najbardziej presti¿owym plebiscycie muzycznym w Czechach Andel 2003, Nohavica z albumem „Babylon” by³ nominowany w czterech kategoriach /jedn± z kategorii wygra³/ i zosta³ uhonorowany nagrod± za ca³okszta³t twórczo¶ci, wchodz±c do Panteonu najwybitniejszych czeskich osobowo¶ci muzycznych /Gott, Vondrackowa, Kryll/.
W 2006 roku ukaza³ siê dwup³ytowy album /DVD+ CD/ - „Nohavica doma” – filmowy i d¼wiêkowy zapis wystêpu artysty w ostrawskiej hali „Karolina”. Ten porywaj±cy spektakl rozpisany jest  na 6 tys. widzów i Jaromira Nohavicê,  który niczym dyrygent, kierowa³ nastrojami wielotysiêcznej widowni.

W przygotowaniu jest p³yta Jaromira Nohavicy po polsku, gdzie, poza samym autorem, jego pie¶ni za¶piewaj± najwybitniejsi polscy wykonawcy piosenki literackiej, ¿eby wymieniæ tylko El¿bietê Wojnowsk±, Mariana Opaniê, Zbyszka Zamachowskiego, Stanis³awa Soykê, Krzysztofa Daukszewicza, Antoniego Murackiego czy Andrzeja Sikorowskiego.

.